Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Klient, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, może odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest jako WZÓR DOSTĘPNY DO POBRANIA. Odstąpienia od umowy można dokonać składając oświadczenie drogą mailową na adres e-mail: kontakt@butik-luisa.pl , telefonicznie lub wysyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres: Butik Luisa, ul. Gdańska 83, 85-005 Bydgoszcz (dalej: Sklep), najlepiej w tej samej przesyłce razem ze zwracanym produktem.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a świadczenia obu Stron umowy sprzedaży podlegają niezwłocznemu zwrotowi.

Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta kompletny, nie używany, ze wszystkimi częściami składowymi i z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracana rzecz nie może nosić śladów używania lub być uszkodzona, metki i plomby nie mogą być oderwane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

Sklep gwarantuje zwrot ceny zakupu zwracanego produktu oraz kosztu dostawy przesyłki do Klienta w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki oferowanej przez Sklep. Należność jest zwracana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub otrzymania od konsumenta potwierdzenia jej odesłania.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków może zostać wykonany bezpośrednio na kartę płatniczą Klienta. W przypadku zwrotu środków na rachunek bankowy Klient zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być zwrot należności, w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do Sklepu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

WYMIANA TOWARU

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia Kupującemu towaru, Kupujący może go wymienić na inny towar, w tej samej lub wyższej cenie. W celu dokonania wymiany Klient powinien:

– wypełnić formularz wymiany towaru dostępny jest jako WZÓR DOSTĘPNY DO POBRANIA; wypełnianie tego formularza nie jest konieczne, gdy Klient chce wymienić jedynie rozmiar tego samego produktu, który wcześniej zakupił w Sklepie, w tym wypadku wystarczy zgłosić chęć wymiany produktu obsłudze Sklepu telefonicznie pod numerem: +48 667 506 090 lub mailowo pod adresem: kontakt@butik-luisa.pl

– odesłać na swój koszt towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany towaru na adres: BUTIK LUISA, UL. GDAŃSKA 83, 85-005 BYDGOSZCZ

– dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy zamawianym, a zwracanym towarem; w tym celu Klient powinien się skontaktować ze Sklepem telefonicznie pod numerem: +48 667 506 090 lub za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: kontakt@butik-luisa.pl

Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta kompletny, nie używany, ze wszystkimi częściami składowymi i z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracana rzecz nie może nosić śladów używania lub być uszkodzona, metki i plomby nie mogą być oderwane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

Nowy towar zostanie Kupującemu wysłany, na koszt Sklepu, niezwłocznie po dostarczeniu do Sklepu towaru, który podlega wymianie.

WARUNKI REKLAMACJI

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, fabrycznie nowe i posiadają gwarancję jakości producenta. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad. Jeśli, po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient stwierdzi wadę może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi na podstawie art. 5561 i 5563 Kodeksu Cywilnego.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi w razie stwierdzenia w dostarczonych produktach wad fizycznych lub prawnych, czyli niezgodności produktu z umową, w szczególności, gdy produkt:

– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć

– nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę

– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep w momencie zawierania umowy

– został wydana Klientowi w stanie niezupełnym

W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient ma prawo:

1. żądać obniżenia ceny,

2. odstąpić od umowy,

chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Sklep nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem. Uprawnienia z tytułu gwarancji wykonywane są zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

Reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji Klient może złożyć osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na adres e-mail : kontakt@butik-luisa.pl (ze względu na konieczność oceny wady produktu oprócz zgłoszenia reklamacyjnego należy produkt również odesłać) lub przesłać wraz z reklamowanym produktem przesyłką pocztową na adres: BUTIK LUISA, UL. GDAŃSKA 83, 85-005 BYDGOSZCZ

Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu np. paragon fiskalny lub kopię faktury VAT oraz wypełniony formularz reklamacyjny – można skorzystać z WZORU DOSTĘPNEGO DO POBRANIA. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a reklamacja z tytułu gwarancji w ciągu 30 dni, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności produktu, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu produktu. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca w przypadku uznania reklamacji za zasadną. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu w Sklepie.